Lambert Noves1

* verm. um 1627
Lambert Noves|* verm. um 1627|p157.htm#i4730|Arret Noves||p156.htm#i4729||||||||||||||||
VaterArret Noves1
     
Lambert Noves wurde verm. um 1627 geboren.
Lambert Noves heiratete Mercken Weßels am 6. Jul. 1653 in Wegberg / St. Peter u. Paul.1

Familie

Mercken Weßels * verm. um 1629
Kinder

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), H1653/059/05.
 2. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1654/082/07.
 3. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1656/012/03.
 4. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1659/030/03.
 5. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1661/051/01.
 6. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1664/078/04.

Mercken Weßels1

* verm. um 1629
     
Mercken Weßels wurde verm. um 1629 geboren.
Mercken Weßels heiratete Lambert Noves, Sohn von Arret Noves, am 6. Jul. 1653 in Wegberg / St. Peter u. Paul.1

Familie

Lambert Noves * verm. um 1627
Kinder

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), H1653/059/05.
 2. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1654/082/07.
 3. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1656/012/03.
 4. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1659/030/03.
 5. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1661/051/01.
 6. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1664/078/04.

Petrus Noves1

* 11. Okt. 1654
Petrus Noves|* 11. Okt. 1654|p157.htm#i4732|Lambert Noves|* verm. um 1627|p157.htm#i4730|Mercken Weßels|* verm. um 1629|p157.htm#i4731|Arret Noves||p156.htm#i4729||||||||||
VaterLambert Noves1 * verm. um 1627
MutterMercken Weßels1 * verm. um 1629

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1654/082/07.

Hermanus Noves1

* 3. Dez. 1656
Hermanus Noves|* 3. Dez. 1656|p157.htm#i4733|Lambert Noves|* verm. um 1627|p157.htm#i4730|Mercken Weßels|* verm. um 1629|p157.htm#i4731|Arret Noves||p156.htm#i4729||||||||||
VaterLambert Noves1 * verm. um 1627
MutterMercken Weßels1 * verm. um 1629

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1656/012/03.

Arnoldus Noves1

* 9. Feb. 1659
Arnoldus Noves|* 9. Feb. 1659|p157.htm#i4734|Lambert Noves|* verm. um 1627|p157.htm#i4730|Mercken Weßels|* verm. um 1629|p157.htm#i4731|Arret Noves||p156.htm#i4729||||||||||
VaterLambert Noves1 * verm. um 1627
MutterMercken Weßels1 * verm. um 1629
     
Arnoldus Noves wurde ca. 9. Feb. 1659 in Rickelrath geboren.1

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1659/030/03.

Joes Noves1

* 6. Nov. 1661
Joes Noves|* 6. Nov. 1661|p157.htm#i4735|Lambert Noves|* verm. um 1627|p157.htm#i4730|Mercken Weßels|* verm. um 1629|p157.htm#i4731|Arret Noves||p156.htm#i4729||||||||||
VaterLambert Noves1 * verm. um 1627
MutterMercken Weßels1 * verm. um 1629

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1661/051/01.

Maria Noves1

* 31. Aug. 1664
Maria Noves|* 31. Aug. 1664|p157.htm#i4736|Lambert Noves|* verm. um 1627|p157.htm#i4730|Mercken Weßels|* verm. um 1629|p157.htm#i4731|Arret Noves||p156.htm#i4729||||||||||
VaterLambert Noves1 * verm. um 1627
MutterMercken Weßels1 * verm. um 1629

Quellenangaben

 1. [S16]
  Kirchenbuch Wegberg (St. Peter u. Paul), T1664/078/04.

Henne Pusch1

* zw. 1425 u. 1430, + zw. 1471 u. 1479
Henne Pusch|* zw. 1425 u. 1430\n+ zw. 1471 u. 1479|p157.htm#i4737|Cone Pusch|* verm. um 1400\n+ zw. 1444 u. 1455|p157.htm#i4751|Katharina (N.N.)|* verm. um 1400\n+ 1455|p157.htm#i4752|(N.N.) Pusch|* verm. um 1370\n+ > 1417|p157.htm#i4756||||||||||
VaterCone Pusch1 * verm. um 1400, + zw. 1444 u. 1455
MutterKatharina (N.N.) * verm. um 1400, + 1455
     
Henne Pusch wurde zw. 1425 u. 1430 geboren.1
Henne Pusch starb zw. 1471 u. 1479.1

Familie

Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Johann Busch1

* 1460, + > 1504
Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|Henne Pusch|* zw. 1425 u. 1430\n+ zw. 1471 u. 1479|p157.htm#i4737||||Cone Pusch|* verm. um 1400\n+ zw. 1444 u. 1455|p157.htm#i4751|Katharina (N.N.)|* verm. um 1400\n+ 1455|p157.htm#i4752|||||||
VaterHenne Pusch1 * zw. 1425 u. 1430, + zw. 1471 u. 1479
     
Johann Busch wurde im Jahre 1460 in Buschhütten geboren.1
Kirchlich heiratete er im Jahre 1484 die (N.N.) (N.N.).1
Johann Busch starb > 1504 in Buschhütten.1

Familie

(N.N.) (N.N.) * verm. um 1460
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

(N.N.) (N.N.)1

* verm. um 1460
     
(N.N.) (N.N.) wurde verm. um 1460 geboren.
Kirchlich heiratete sie im Jahre 1484 den Johann Busch, Sohn von Henne Pusch.1

Familie

Johann Busch * 1460, + > 1504
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Merga Busch1

* 1485
Merga Busch|* 1485|p157.htm#i4740|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|Henne Pusch|* zw. 1425 u. 1430\n+ zw. 1471 u. 1479|p157.htm#i4737||||||||||
VaterJohann Busch1 * 1460, + > 1504
Mutter(N.N.) (N.N.)1 * verm. um 1460
     
Merga Busch wurde im Jahre 1485 geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Albrecht Busch1

* 1490, + < 1545
Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|Henne Pusch|* zw. 1425 u. 1430\n+ zw. 1471 u. 1479|p157.htm#i4737||||||||||
VaterJohann Busch1 * 1460, + > 1504
Mutter(N.N.) (N.N.)1 * verm. um 1460
     
Albrecht Busch wurde im Jahre 1490 geboren.1
Albrecht Busch heiratete Gela (N.N.) < 1519.1
Albrecht Busch starb < 1545.1

Familie 1

Kind

Familie 2

Gela (N.N.) * verm. um 1490?
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Gela (N.N.)1

* verm. um 1490?
     
Gela (N.N.) wurde verm. um 1490? Geboren.
Gela (N.N.) heiratete Albrecht Busch, Sohn von Johann Busch und (N.N.) (N.N.), < 1519.1

Familie

Albrecht Busch * 1490, + < 1545
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Gothart Busch1

* 1515, + zw. 1578 u. 1583
Gothart Busch|* 1515\n+ zw. 1578 u. 1583|p157.htm#i4743|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741||||Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
     
Gothart Busch wurde im Jahre 1515 geboren.1
Gothart Busch starb zw. 1578 u. 1583.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Jacob Flender1

* zw. 1515 u. 1520, + zw. 1578 u. 1583
Jacob Flender|* zw. 1515 u. 1520\n+ zw. 1578 u. 1583|p157.htm#i4744|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Jacob Flender wurde zw. 1515 u. 1520 geboren.1
Jacob Flender starb zw. 1578 u. 1583.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Henne Busch1

* zw. 1516 u. 1521?
Henne Busch|* zw. 1516 u. 1521?|p157.htm#i4745|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Henne Busch wurde zw. 1516 u. 1521? Geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Henrich Busch1

* zw. 1517 u. 1523?
Henrich Busch|* zw. 1517 u. 1523?|p157.htm#i4746|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Henrich Busch wurde zw. 1517 u. 1523? Geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Hans Busch1

* zw. 1520 u. 1525, + zw. 1572 u. 1583
Hans Busch|* zw. 1520 u. 1525\n+ zw. 1572 u. 1583|p157.htm#i4747|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Hans Busch wurde zw. 1520 u. 1525 geboren.1
Hans Busch starb zw. 1572 u. 1583.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Gretgin Busch1

* zw. 1523 u. 1528?
Gretgin Busch|* zw. 1523 u. 1528?|p157.htm#i4748|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Gretgin Busch wurde zw. 1523 u. 1528? Geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Gertrud Busch1

* zw. 1524 u. 1528?
Gertrud Busch|* zw. 1524 u. 1528?|p157.htm#i4749|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Gertrud Busch wurde zw. 1524 u. 1528? Geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Merga Busch1

* zw. 1525 u. 1528?
Merga Busch|* zw. 1525 u. 1528?|p157.htm#i4750|Albrecht Busch|* 1490\n+ < 1545|p157.htm#i4741|Gela (N.N.)|* verm. um 1490?|p157.htm#i4742|Johann Busch|* 1460\n+ > 1504|p157.htm#i4738|(N.N.) (N.N.)|* verm. um 1460|p157.htm#i4739|||||||
VaterAlbrecht Busch1 * 1490, + < 1545
MutterGela (N.N.)1 * verm. um 1490?
     
Merga Busch wurde zw. 1525 u. 1528? Geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Cone Pusch1

* verm. um 1400, + zw. 1444 u. 1455
Cone Pusch|* verm. um 1400\n+ zw. 1444 u. 1455|p157.htm#i4751|(N.N.) Pusch|* verm. um 1370\n+ > 1417|p157.htm#i4756||||(N.N.) Pusch|* verm. um 1350\n+ < 1417|p157.htm#i4757||||||||||
Vater(N.N.) Pusch1 * verm. um 1370, + > 1417
     
Cone Pusch wurde verm. um 1400 geboren.1
Cone Pusch heiratete Katharina (N.N.).1
Cone Pusch starb zw. 1444 u. 1455.1

Familie

Katharina (N.N.) * verm. um 1400, + 1455
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Katharina (N.N.)1

* verm. um 1400, + 1455
     
Katharina (N.N.) wurde verm. um 1400 geboren.
Katharina (N.N.) heiratete Cone Pusch, Sohn von (N.N.) Pusch.1
Katharina (N.N.) starb im Jahre 1455 in Siegen.1

Familie

Cone Pusch * verm. um 1400, + zw. 1444 u. 1455
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Gothart Busch1

* verm. um 1425, + 1498
Gothart Busch|* verm. um 1425\n+ 1498|p157.htm#i4753|Cone Pusch|* verm. um 1400\n+ zw. 1444 u. 1455|p157.htm#i4751|Katharina (N.N.)|* verm. um 1400\n+ 1455|p157.htm#i4752|(N.N.) Pusch|* verm. um 1370\n+ > 1417|p157.htm#i4756||||||||||
VaterCone Pusch1 * verm. um 1400, + zw. 1444 u. 1455
MutterKatharina (N.N.)1 * verm. um 1400, + 1455
     
Gothart Busch wurde verm. um 1425 geboren.1
Gothart Busch heiratete Gretgen Scholte, Tochter von Henchen Scholte, verm. um 1450.1
Gothart Busch starb im Jahre 1498.1

Familie

Gretgen Scholte * verm. um 1430, + 1502
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Gretgen Scholte1

* verm. um 1430, + 1502
Gretgen Scholte|* verm. um 1430\n+ 1502|p157.htm#i4754|Henchen Scholte||p135.htm#i4084||||||||||||||||
VaterHenchen Scholte1
     
Gretgen Scholte wurde verm. um 1430 geboren.1
Gretgen Scholte heiratete Gothart Busch, Sohn von Cone Pusch und Katharina (N.N.), verm. um 1450.1
Gretgen Scholte starb im Jahre 1502.1

Familie

Gothart Busch * verm. um 1425, + 1498
Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Siebel Busch1

* zw. 1440 u. 1445
Siebel Busch|* zw. 1440 u. 1445|p157.htm#i4755|Cone Pusch|* verm. um 1400\n+ zw. 1444 u. 1455|p157.htm#i4751|Katharina (N.N.)|* verm. um 1400\n+ 1455|p157.htm#i4752|(N.N.) Pusch|* verm. um 1370\n+ > 1417|p157.htm#i4756||||||||||
VaterCone Pusch1 * verm. um 1400, + zw. 1444 u. 1455
MutterKatharina (N.N.)1 * verm. um 1400, + 1455
     
Siebel Busch wurde zw. 1440 u. 1445 geboren.1

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

(N.N.) Pusch1

* verm. um 1370, + > 1417
(N.N.) Pusch|* verm. um 1370\n+ > 1417|p157.htm#i4756|(N.N.) Pusch|* verm. um 1350\n+ < 1417|p157.htm#i4757||||||||||||||||
Vater(N.N.) Pusch1 * verm. um 1350, + < 1417
     
(N.N.) Pusch wurde verm. um 1370 geboren.1
(N.N.) Pusch starb > 1417.1

Familie

Kind

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

(N.N.) Pusch1

* verm. um 1350, + < 1417
     
(N.N.) Pusch wurde verm. um 1350 geboren.1
(N.N.) Pusch starb < 1417.1

Familie

Kinder

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

Else Busch1

Else Busch||p157.htm#i4758|(N.N.) Pusch|* verm. um 1350\n+ < 1417|p157.htm#i4757||||||||||||||||
Vater(N.N.) Pusch1 * verm. um 1350, + < 1417
     
Else Busch heiratete (N.N.) Sel.1

Familie

(N.N.) Sel
Kind

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.

(N.N.) Sel1

     
(N.N.) Sel heiratete Else Busch, Tochter von (N.N.) Pusch.1

Familie

Else Busch
Kind

Quellenangaben

 1. [S254] Stammbaum Flender.