Mathilde Henßen1

* 5. Mai. 1850
Mathilde Henßen|* 5. Mai. 1850|p163.htm#i4910|Johann Henßen|* 20. Dez. 1816\n+ 22. Apr. 1909|p127.htm#i3839|Barbara Louise Kreuder|* 1. Jan. 1820\n+ 10. Jun. 1879|p127.htm#i3848|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Maria C. M. Henßen|* 25. Sep. 1797\n+ 30. Okt. 1830|p70.htm#i2118|Hermann Kreuder||p127.htm#i3849|Johanna E. Gillessen||p127.htm#i3850|
VaterJohann Henßen1 * 20. Dez. 1816, + 22. Apr. 1909
MutterBarbara Louise Kreuder1 * 1. Jan. 1820, + 10. Jun. 1879
     
Mathilde Henßen wurde am 5. Mai. 1850 in Hückelhoven geboren.1
Mathilde Henßen heiratete Johann Heinrich Spichartz am 2. Mai. 1872 in Hückelhoven.1

Familie

Johann Heinrich Spichartz * 1 Apr 1838

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Johann Heinrich Spichartz1

* 1. Apr. 1838
     
Johann Heinrich Spichartz wurde am 1. Apr. 1838 in Hückelhoven geboren.1
Johann Heinrich Spichartz heiratete Mathilde Henßen, Tochter von Johann Henßen und Barbara Louise Kreuder, am 2. Mai. 1872 in Hückelhoven.1

Familie

Mathilde Henßen * 5 Mai 1850

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Henriette Henßen1

* 28. Apr. 1852
Henriette Henßen|* 28. Apr. 1852|p163.htm#i4912|Johann Henßen|* 20. Dez. 1816\n+ 22. Apr. 1909|p127.htm#i3839|Barbara Louise Kreuder|* 1. Jan. 1820\n+ 10. Jun. 1879|p127.htm#i3848|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Maria C. M. Henßen|* 25. Sep. 1797\n+ 30. Okt. 1830|p70.htm#i2118|Hermann Kreuder||p127.htm#i3849|Johanna E. Gillessen||p127.htm#i3850|
VaterJohann Henßen1 * 20. Dez. 1816, + 22. Apr. 1909
MutterBarbara Louise Kreuder1 * 1. Jan. 1820, + 10. Jun. 1879
     
Henriette Henßen wurde am 28. Apr. 1852 in Hückelhoven geboren.1

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Luise Henßen1

* 8. Aug. 1855, + 8. Feb. 1944
Luise Henßen|* 8. Aug. 1855\n+ 8. Feb. 1944|p163.htm#i4913|Johann Henßen|* 20. Dez. 1816\n+ 22. Apr. 1909|p127.htm#i3839|Barbara Louise Kreuder|* 1. Jan. 1820\n+ 10. Jun. 1879|p127.htm#i3848|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Maria C. M. Henßen|* 25. Sep. 1797\n+ 30. Okt. 1830|p70.htm#i2118|Hermann Kreuder||p127.htm#i3849|Johanna E. Gillessen||p127.htm#i3850|
VaterJohann Henßen1 * 20. Dez. 1816, + 22. Apr. 1909
MutterBarbara Louise Kreuder1 * 1. Jan. 1820, + 10. Jun. 1879
     
Luise Henßen wurde am 8. Aug. 1855 in Hückelhoven geboren.1
Luise Henßen starb am 8. Feb. 1944 in Hückelhoven im Alter von 88 Jahren.1

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Johann Weidmann1

* ca. 1744, + 10. Feb. 1820
Johann Weidmann|* ca. 1744\n+ 10. Feb. 1820|p163.htm#i4914|Jakob Weidmann|* verm. um 1720\n+ ca. 1790?|p47.htm#i1431|Katharina Gilles|* verm. um 1725\n+ 13. Mai. 1790|p47.htm#i1432|Peter Weidmann||p47.htm#i1433|Agnes Kreuder|* verm. um 1680\n+ 8. Apr. 1780|p47.htm#i1434|||||||
VaterJakob Weidmann1 * verm. um 1720, + ca. 1790?
MutterKatharina Gilles1 * verm. um 1725, + 13. Mai. 1790
     
Johann Weidmann wurde ca. 1744 in Hilfarth geboren.1
Johann Weidmann heiratete Anna Elisabeth Dieck verm. um 1780 in Ratheim.1
Johann Weidmann starb am 10. Feb. 1820 in Hilfarth.1

Familie

Anna Elisabeth Dieck * verm. um 1760, + 19 Mär 1838
Kind

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Anna Elisabeth Dieck1

* verm. um 1760, + 19. Mär. 1838
     
Anna Elisabeth Dieck wurde verm. um 1760 in Ratheim geboren.1
Anna Elisabeth Dieck heiratete Johann Weidmann, Sohn von Jakob Weidmann und Katharina Gilles, verm. um 1780 in Ratheim.1
Anna Elisabeth Dieck starb am 19. Mär. 1838 in Hilfarth.1

Familie

Johann Weidmann * ca. 1744, + 10 Feb 1820
Kind

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Lambert Henßen1

* 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Johann Peter Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Diederich Henßen|* ca. 1750\n+ 13. Jan. 1817|p101.htm#i3075|Anna M. Königs|* 1. Mai. 1759\n+ 12. Dez. 1824|p126.htm#i3799|||||||
VaterJohann Peter Henßen1 * 10. Nov. 1790, + 10. Jul. 1868
MutterBarbara Janssen1 * 1. Sep. 1788, + 2. Jul. 1853
     
Lambert Henßen wurde am 28. Feb. 1825 in Hilfarth geboren.1
Lambert Henßen heiratete Anna Elisabeth Henßen, Tochter von Jakob Henßen und Anna Wilhelmine Henßen, am 29. Jul. 1855 in Hilfarth.1
Lambert Henßen starb am 25. Sep. 1874 in Hilfarth im Alter von 49 Jahren.1

Familie

Anna Elisabeth Henßen * 13 Okt 1834, + 23 Okt 1875
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Anna Maria Henßen1

* 1. Jun. 1827, + 17. Feb. 1902
Anna Maria Henßen|* 1. Jun. 1827\n+ 17. Feb. 1902|p163.htm#i4917|Johann Peter Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Diederich Henßen|* ca. 1750\n+ 13. Jan. 1817|p101.htm#i3075|Anna M. Königs|* 1. Mai. 1759\n+ 12. Dez. 1824|p126.htm#i3799|||||||
VaterJohann Peter Henßen1 * 10. Nov. 1790, + 10. Jul. 1868
MutterBarbara Janssen1 * 1. Sep. 1788, + 2. Jul. 1853
     
Anna Maria Henßen wurde am 1. Jun. 1827 in Hilfarth geboren.1
Anna Maria Henßen heiratete Diederich Henßen, Sohn von Lambert Henßen und Anna Gertrud Jansen, am 25. Nov. 1852 in Hilfarth.1
Anna Maria Henßen starb am 17. Feb. 1902 in Grambusch im Alter von 74 Jahren.1

Familie

Diederich Henßen * 30 Jun 1826, + 5 Jan 1895
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Diederich Henßen1

* 30. Jun. 1826, + 5. Jan. 1895
Diederich Henßen|* 30. Jun. 1826\n+ 5. Jan. 1895|p163.htm#i4918|Lambert Henßen|* 11. Aug. 1793\n+ 9. Mai. 1867|p128.htm#i3861|Anna Gertrud Jansen|* 24. Mai. 1802\n+ 19. Mär. 1849|p162.htm#i4903|Diederich Henßen|* ca. 1750\n+ 13. Jan. 1817|p101.htm#i3075|Anna M. Königs|* 1. Mai. 1759\n+ 12. Dez. 1824|p126.htm#i3799|||||||
VaterLambert Henßen1 * 11. Aug. 1793, + 9. Mai. 1867
MutterAnna Gertrud Jansen1 * 24. Mai. 1802, + 19. Mär. 1849
     
Diederich Henßen wurde am 30. Jun. 1826 in Grambusch geboren.1
Diederich Henßen heiratete Anna Maria Henßen, Tochter von Johann Peter Henßen und Barbara Janssen, am 25. Nov. 1852 in Hilfarth.1
Diederich Henßen starb am 5. Jan. 1895 in Grambusch im Alter von 68 Jahren.1

Familie

Anna Maria Henßen * 1 Jun 1827, + 17 Feb 1902
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Anna Wilhelmine Henßen1

* 21. Jun. 1856, + 12. Nov. 1856
Anna Wilhelmine Henßen|* 21. Jun. 1856\n+ 12. Nov. 1856|p163.htm#i4919|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Anna Wilhelmine Henßen wurde am 21. Jun. 1856 in Hilfarth geboren.1
Anna Wilhelmine Henßen starb am 12. Nov. 1856 in Hilfarth.1

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Johann Peter Henßen1

* 6. Sep. 1857, + 24. Sep. 1857
Johann Peter Henßen|* 6. Sep. 1857\n+ 24. Sep. 1857|p163.htm#i4920|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Johann Peter Henßen wurde am 6. Sep. 1857 in Hilfarth geboren.1
Johann Peter Henßen starb am 24. Sep. 1857 in Hilfarth.1

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Anna Wilhelmine Henßen1

* 5. Sep. 1858
Anna Wilhelmine Henßen|* 5. Sep. 1858|p163.htm#i4921|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Anna Wilhelmine Henßen wurde am 5. Sep. 1858 in Hilfarth geboren.1
Anna Wilhelmine Henßen heiratete Johann Heinrich Sieben im Jahre 1878 in Hilfarth.1
Anna Wilhelmine Henßen starb in Wetter a.d. Ruhr.1

Familie

Johann Heinrich Sieben * 17 Mär 1832, + 4 Jun 1885
Kind

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Johann Heinrich Sieben1

* 17. Mär. 1832, + 4. Jun. 1885
     
Johann Heinrich Sieben wurde am 17. Mär. 1832 in Hilfarth geboren.1
Johann Heinrich Sieben heiratete Anna Wilhelmine Henßen, Tochter von Lambert Henßen und Anna Elisabeth Henßen, im Jahre 1878 in Hilfarth.1
Johann Heinrich Sieben starb am 4. Jun. 1885 in Hilfarth im Alter von 53 Jahren.1

Familie

Anna Wilhelmine Henßen * 5 Sep 1858
Kind

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Johann Peter Henßen1

* 13. Mai. 1860, + 31. Okt. 1860
Johann Peter Henßen|* 13. Mai. 1860\n+ 31. Okt. 1860|p163.htm#i4923|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Johann Peter Henßen wurde am 13. Mai. 1860 in Hilfarth geboren.1
Johann Peter Henßen starb am 31. Okt. 1860 in Hilfarth.1

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Barbara Henßen1

* 24. Mär. 1861, + 13. Apr. 1882
Barbara Henßen|* 24. Mär. 1861\n+ 13. Apr. 1882|p163.htm#i4924|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Barbara Henßen wurde am 24. Mär. 1861 in Hilfarth geboren.1
Barbara Henßen starb am 13. Apr. 1882 in Hilfarth im Alter von 21 Jahren.1

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Johann Peter Henßen1

* 13. Jan. 1864, + 27. Mai. 1902
Johann Peter Henßen|* 13. Jan. 1864\n+ 27. Mai. 1902|p163.htm#i4925|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Johann Peter Henßen wurde am 13. Jan. 1864 geboren.1
Johann Peter Henßen heiratete Maria Catharina Burghardt am 28. Sep. 1890 in Odenkirchen.1
Johann Peter Henßen starb am 27. Mai. 1902 in Rheydt im Alter von 38 Jahren.1

Familie

Maria Catharina Burghardt * 6 Nov 1865, + 25 Mai 1936
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Maria Catharina Burghardt1

* 6. Nov. 1865, + 25. Mai. 1936
     
Maria Catharina Burghardt wurde am 6. Nov. 1865 in Geistenbeck geboren.1
Maria Catharina Burghardt heiratete Johann Peter Henßen, Sohn von Lambert Henßen und Anna Elisabeth Henßen, am 28. Sep. 1890 in Odenkirchen.1
Maria Catharina Burghardt starb am 25. Mai. 1936 in Rheydt im Alter von 70 Jahren.1

Familie

Johann Peter Henßen * 13 Jan 1864, + 27 Mai 1902
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Jakob Henßen1

* 10. Sep. 1866, + 1. Jul. 1948
Jakob Henßen|* 10. Sep. 1866\n+ 1. Jul. 1948|p163.htm#i4927|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna Elisabeth Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|Johann P. Henßen|* 10. Nov. 1790\n+ 10. Jul. 1868|p127.htm#i3855|Barbara Janssen|* 1. Sep. 1788\n+ 2. Jul. 1853|p128.htm#i3856|Jakob Henßen|* 25. Okt. 1797\n+ 2. Jun. 1879|p70.htm#i2119|Anna W. Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|
VaterLambert Henßen1 * 28. Feb. 1825, + 25. Sep. 1874
MutterAnna Elisabeth Henßen1 * 13. Okt. 1834, + 23. Okt. 1875
     
Jakob Henßen wurde am 10. Sep. 1866 in Hilfarth geboren.1
Jakob Henßen heiratete Juliane Horn am 1. Jun. 1890 in Geneiken, Dykerhof.1
Jakob Henßen heiratete Juliane Horn am 1. Jun. 1890 in Schwanenberg, Dykerhof / ev.-reformierte Kirche.1
Jakob Henßen starb am 1. Jul. 1948 in Geneiken im Alter von 81 Jahren.1

Familie

Juliane Horn * 2 Mai 1869, + 11 Jul 1936
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Juliane Horn1

* 2. Mai. 1869, + 11. Jul. 1936
     
Juliane Horn wurde am 2. Mai. 1869 in Geneiken, Dykerhof, geboren.1
Juliane Horn heiratete Jakob Henßen, Sohn von Lambert Henßen und Anna Elisabeth Henßen, am 1. Jun. 1890 in Geneiken, Dykerhof.1
Juliane Horn heiratete Jakob Henßen, Sohn von Lambert Henßen und Anna Elisabeth Henßen, am 1. Jun. 1890 in Schwanenberg, Dykerhof / ev.-reformierte Kirche.1
Juliane Horn starb am 11. Jul. 1936 in Geneiken im Alter von 67 Jahren.1

Familie

Jakob Henßen * 10 Sep 1866, + 1 Jul 1948
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Elisabeth Weidmann1

* 28. Aug. 1893, + 30. Sep. 1972
Elisabeth Weidmann|* 28. Aug. 1893\n+ 30. Sep. 1972|p163.htm#i4929|Peter Paul Weidmann|* 29. Jun. 1864|p160.htm#i4840|Elisabeth Henßen|* 3. Jul. 1870\n+ 4. Jun. 1945|p160.htm#i4841|Friedrich W. Weidmann|* 12. Jun. 1832\n+ 5. Jun. 1909|p160.htm#i4828|Anna Cüppers|* 9. Mär. 1833\n+ 20. Aug. 1920|p160.htm#i4831|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna E. Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|
VaterPeter Paul Weidmann1 * 29. Jun. 1864
MutterElisabeth Henßen1 * 3. Jul. 1870, + 4. Jun. 1945
     
Elisabeth Weidmann wurde am 28. Aug. 1893 in Hilfarth geboren.1
Elisabeth Weidmann starb am 30. Sep. 1972 in Hückelhoven im Alter von 79 Jahren.1

Quellenangaben

 1. [S266] Käthe Maas, Tafel Weidtmann.

Anna Weidmann1

* 28. Jun. 1899, + 23. Mai. 1928
Anna Weidmann|* 28. Jun. 1899\n+ 23. Mai. 1928|p163.htm#i4930|Peter Paul Weidmann|* 29. Jun. 1864|p160.htm#i4840|Elisabeth Henßen|* 3. Jul. 1870\n+ 4. Jun. 1945|p160.htm#i4841|Friedrich W. Weidmann|* 12. Jun. 1832\n+ 5. Jun. 1909|p160.htm#i4828|Anna Cüppers|* 9. Mär. 1833\n+ 20. Aug. 1920|p160.htm#i4831|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna E. Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|
VaterPeter Paul Weidmann2,3 * 29. Jun. 1864
MutterElisabeth Henßen2,3 * 3. Jul. 1870, + 4. Jun. 1945
     
Anna Weidmann wurde am 28. Jun. 1899 in Hilfarth geboren.4
Anna Weidmann heiratete Diederich Henßen am 18. Mai. 1927 in Hilfarth.3
Anna Weidmann starb am 23. Mai. 1928 in Hilfarth im Alter von 28 Jahren.3

Familie

Diederich Henßen * 13 Apr 1892, + 26 Aug 1963

Quellenangaben

 1. [S245] Ernst August Turnau, Henßen Hilfarth.
 2. [S266] Käthe Maas, Tafel Weidtmann.
 3. [S208] Stammbaum G. Henßen.
 4. [S166] Stammbaum Neumann.

Diederich Henßen1

* 13. Apr. 1892, + 26. Aug. 1963
     
Diederich Henßen wurde am 13. Apr. 1892 in Hilfarth geboren.1
Diederich Henßen heiratete Anna Weidmann, Tochter von Peter Paul Weidmann und Elisabeth Henßen, am 18. Mai. 1927 in Hilfarth.1
Diederich Henßen starb am 26. Aug. 1963 im Alter von 71 Jahren.1

Familie

Anna Weidmann * 28 Jun 1899, + 23 Mai 1928

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Anna Elisabeth Sieben1

* 9. Jan. 1879
Anna Elisabeth Sieben|* 9. Jan. 1879|p163.htm#i4932|Johann Heinrich Sieben|* 17. Mär. 1832\n+ 4. Jun. 1885|p163.htm#i4922|Anna Wilhelmine Henßen|* 5. Sep. 1858|p163.htm#i4921|||||||Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna E. Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|
VaterJohann Heinrich Sieben1 * 17. Mär. 1832, + 4. Jun. 1885
MutterAnna Wilhelmine Henßen1 * 5. Sep. 1858
     
Anna Elisabeth Sieben wurde am 9. Jan. 1879 in Hilfarth geboren.1
Anna Elisabeth Sieben heiratete Ferdinand Wassermeyer.1
Anna Elisabeth Sieben starb in Wetter a.d. Ruhr.1

Familie

Ferdinand Wassermeyer * verm. um 1882

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Ferdinand Wassermeyer1

* verm. um 1882
     
Ferdinand Wassermeyer wurde verm. um 1882 in Hilfarth geboren.1
Ferdinand Wassermeyer heiratete Anna Elisabeth Sieben, Tochter von Johann Heinrich Sieben und Anna Wilhelmine Henßen.1
Ferdinand Wassermeyer starb in Wetter a.d. Ruhr.1

Familie

Anna Elisabeth Sieben * 9 Jan 1879

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Ernst Henßen1

* 4. Jul. 1891, + 20. Feb. 1969
Ernst Henßen|* 4. Jul. 1891\n+ 20. Feb. 1969|p163.htm#i4934|Johann Peter Henßen|* 13. Jan. 1864\n+ 27. Mai. 1902|p163.htm#i4925|Maria Catharina Burghardt|* 6. Nov. 1865\n+ 25. Mai. 1936|p163.htm#i4926|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna E. Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|||||||
VaterJohann Peter Henßen1 * 13. Jan. 1864, + 27. Mai. 1902
MutterMaria Catharina Burghardt1 * 6. Nov. 1865, + 25. Mai. 1936
     
Ernst Henßen wurde am 4. Jul. 1891 in Rheydt geboren.1
Ernst Henßen heiratete Maria Goebels am 9. Okt. 1920 in Rheydt.1
Ernst Henßen starb am 20. Feb. 1969 in Rheydt im Alter von 77 Jahren.1

Familie

Maria Goebels * 10 Nov 1894, + 9 Jul 1956
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Maria Goebels1

* 10. Nov. 1894, + 9. Jul. 1956
     
Maria Goebels wurde am 10. Nov. 1894 in Krefeld geboren.1
Maria Goebels heiratete Ernst Henßen, Sohn von Johann Peter Henßen und Maria Catharina Burghardt, am 9. Okt. 1920 in Rheydt.1
Maria Goebels starb am 9. Jul. 1956 in Odenkirchen im Alter von 61 Jahren.1

Familie

Ernst Henßen * 4 Jul 1891, + 20 Feb 1969
Kinder

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Hugo Henßen1

* 9. Feb. 1893, + 11. Okt. 1959
Hugo Henßen|* 9. Feb. 1893\n+ 11. Okt. 1959|p163.htm#i4936|Johann Peter Henßen|* 13. Jan. 1864\n+ 27. Mai. 1902|p163.htm#i4925|Maria Catharina Burghardt|* 6. Nov. 1865\n+ 25. Mai. 1936|p163.htm#i4926|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna E. Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|||||||
VaterJohann Peter Henßen1 * 13. Jan. 1864, + 27. Mai. 1902
MutterMaria Catharina Burghardt1 * 6. Nov. 1865, + 25. Mai. 1936
     
Hugo Henßen wurde am 9. Feb. 1893 in Rheydt geboren.1
Hugo Henßen heiratete Anna Sibilla Kocks am 7. Mai. 1919 in Hilfarth.1
Hugo Henßen heiratete Annerose Schierhorn.1
Hugo Henßen starb am 11. Okt. 1959 in Rheydt im Alter von 66 Jahren.1

Familie 1

Anna Sibilla Kocks * 4 Sep 1891, + 13 Feb 1933

Familie 2

Annerose Schierhorn * 25 Jun 1905, + 11 Jun 1982

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Anna Sibilla Kocks1

* 4. Sep. 1891, + 13. Feb. 1933
     
Anna Sibilla Kocks wurde am 4. Sep. 1891 in Hilfarth geboren.1
Anna Sibilla Kocks heiratete Hugo Henßen, Sohn von Johann Peter Henßen und Maria Catharina Burghardt, am 7. Mai. 1919 in Hilfarth.1
Anna Sibilla Kocks starb am 13. Feb. 1933 in Odenkirchen im Alter von 41 Jahren.1

Familie

Hugo Henßen * 9 Feb 1893, + 11 Okt 1959

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Annerose Schierhorn1

* 25. Jun. 1905, + 11. Jun. 1982
     
Annerose Schierhorn wurde am 25. Jun. 1905 in Triberg im Schwarzwald geboren.1
Annerose Schierhorn heiratete Hugo Henßen, Sohn von Johann Peter Henßen und Maria Catharina Burghardt.1
Annerose Schierhorn starb am 11. Jun. 1982 in Rheydt im Alter von 76 Jahren.1

Familie

Hugo Henßen * 9 Feb 1893, + 11 Okt 1959

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.

Elisabeth Henßen1

* 20. Apr. 1894, + 1. Dez. 1965
Elisabeth Henßen|* 20. Apr. 1894\n+ 1. Dez. 1965|p163.htm#i4939|Johann Peter Henßen|* 13. Jan. 1864\n+ 27. Mai. 1902|p163.htm#i4925|Maria Catharina Burghardt|* 6. Nov. 1865\n+ 25. Mai. 1936|p163.htm#i4926|Lambert Henßen|* 28. Feb. 1825\n+ 25. Sep. 1874|p163.htm#i4916|Anna E. Henßen|* 13. Okt. 1834\n+ 23. Okt. 1875|p127.htm#i3845|||||||
VaterJohann Peter Henßen1 * 13. Jan. 1864, + 27. Mai. 1902
MutterMaria Catharina Burghardt1 * 6. Nov. 1865, + 25. Mai. 1936
     
Elisabeth Henßen wurde am 20. Apr. 1894 in Rheydt geboren.1
Elisabeth Henßen heiratete Johannes Rittershaus am 14. Mai. 1924 in Rheydt.1
Elisabeth Henßen starb am 1. Dez. 1965 in Rheydt im Alter von 71 Jahren.1

Familie

Johannes Rittershaus * 20 Dez 1872, + 1 Sep 1958

Quellenangaben

 1. [S208] Stammbaum G. Henßen.